WETTELIJKE VERMELDINGEN

U bent hier: Home / Onze referenties

Algemene gebruiksvoorwaarden

 

Deze website (www.cophana.be) is een professionele website bestemd voor professionals in de gezondheidszorg. Voor elk ander gebruik is alleen de Gebruiker volledig aansprakelijk. Wanneer een professional de website gebruikt, impliceert dat bovendien dat hij onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden zonder uitzondering en zonder voorbehoud aanvaardt.

 

Bepaalde delen van de website zijn slechts toegankelijk na voorafgaande identificatie via een toegangscode en wachtwoord. De gezondheidsprofessional die een toegangscode en een wachtwoord heeft ontvangen, moet zelf ervoor zorgen dat die vertrouwelijk blijven. Hij is als enige aansprakelijk voor enige verzaking aan die verplichting en draagt met name de gevolgen van een ongerechtigde toegang door middel van zijn toegangscode en wachtwoord.

 

COPHANA spant zich in om een optimale beschikbaarheid van de website te verzekeren. Dat engagement is in geen geval een resultaatverbintenis. De gebruiker van de website verklaart de kenmerken en de beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden. Hij verklaart tevens dat hij perfect op de hoogte is van de technische prestaties en de responstijden om via het internet beschikbare diensten te raadplegen en te bekijken.

 

De verstrekte informatie en de toepassingen op deze website zijn en blijven het exclusieve, volledige eigendom van COPHANA of van de respectieve eigenaren. De gebruiker verbindt zich ertoe om deze slechts voor eigen doeleinden te gebruiken. Hij mag ze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks reproduceren of verdelen aan derden, zelfs niet gratis.

 

Voor elke reproductie moet een schriftelijke en voorafgaande toestemming van COPHANA of van de betreffende eigenaren worden verkregen. Elke ongeoorloofde reproductie wordt beschouwd als een vervalsing en kan gerechtelijk worden vervolgd.

 

Uit wat voorafgaat volgt dat de Gebruiker COPHANA niet verantwoordelijk kan stellen, noch in hoofde van de aard van de informatie, noch in hoofde van de verkochte producten en/of diensten, noch in hoofde van de toepassing van de uitgebrachte adviezen.
Dientengevolge verzaakt de Gebruiker bij voorbaat aan het ondernemen van gerechtelijke stappen door zijn oversten tegen COPHANA.

 

De prijzen, gegevens en inlichtingen worden louter ter informatie gegeven en zijn geenszins bindend voor COPHANA, die zich het recht voorbehoudt om de nodige wijzigingen aan te brengen.

 

COPHANA is enkel gebonden door verbintenissen die haar afgevaardigden of werknemers aangaan, als dat schriftelijk wordt bevestigd door COPHANA en zijn wettelijke vertegenwoordigers.

 

Heeft een bepaald gegeven of beeld u gechoqueerd of inbreuk gepleegd op uw rechten of op die van een derde, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Privacyverklaring

 

De persoonlijke gegevens die u ons doorgeeft, worden opgeslagen in de bestanden van  

 

COPHANA Distribution s.a.
Garocentre Sud
Chemin de la Reconversion, 17
B-7110 Houdend-Goegnies

Tel : +32(0)64.23.66.40
Fax : +32(0)64.23.66.41

Email : sales.desk(at)cophana.be 

 

U hebt het recht op inzage en verbetering.

COPHANA verwerkt die gegevens voor haar klantenadministratie, voor marktonderzoeken en voor gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes over onze producten en diensten. Als u dergelijke informatie niet langer wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten per e-mail, per fax of per brief op onderstaand adres.

 

Algemene verkoopvoorwaarden 

U kunt het document met onze "Algemene verkoopvoorwaarden" raadplegen.